وظایف حنجره


وظایف حنجره
  • تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
  • شماره یادداشت 2
  • زمان مطالعه 1 دقیقه
  • توضحات کوتاه اعمال حنجره چیست؟ چهار وظیفه دستگاه صوتی - تولید صدا - آواسازی - اجسام سنگین - تنفس - بلع - وی شکل - خوراکی - نای - ریه - خفگی - کمک - حنجره - تنظیم - هوا - بهداشت - صدا

وظایف حنجره

شاید تا به حال همه ما اینطور فکر می‌کردید که حنجره تنها وظیفه تولید صدا را به عهده دارد و چقدر موضوع جالب می‌شود اگر بدانیم اعمال آن تنها به همین یک مورد خلاصه نمی‌شود و حنجره سه وظیفه دیگر هم علاوه بر تولید صدا بر عهده دارد؛ در حقیقت حنجره ما دارای چهار وظیفه اصلیست که عبارتند از: الف) تولید صوت - ب) تنظیم جریان هوا - پ) کمک به بلع - ت) کمک به انجام فعالیت سنگین.

الف) تولید صوت: تارهای صوتی از یک طرف به هم چسبیده و ثابت و از طرفی دیگر آزاد و متحرک هستند؛ (V شکل). به هنگام تولید صدا با عبور جریان هوا از میان این تارآواها که قبلا در یادداشت شماره یک به آن اشاره شد و ایجاد ارتعاش، صدا تولید می‌شود. همینجا اشاره کنم که صوت پس از ایجاد شدن در این بخش تنها یک صدای کوچک و نامفهوم است و پس از تولید در اندامهایی همچون حلق، دهان و سایر رزوناتورهای بدن انسان است که شخصیت و معنا میگیرد.

ب) تنظیم جریان هوا: در هنگام تنفس و عمل دم و بازدم این تارهای صوتی ما هستند که مانند دروازهای مسیر جریان هوا را با باز و بسته شدن کنترل می‌کنند.

پ) کمک به بلع: اگر در هنگام خوردن و آشامیدن، حنجره به کمک اپی‌گلوت راه ورود و خروج هوا را مسدود نکند و مانند نگهبانی مانع از ورود مواد خوراکی به نای و ریه نشود ما به طور قطع خفه خواهیم شد!. در حقیقت این امر مهمترین عمل حنجره محسوب می‌شود که در دوراهی لوله‌ای شکل نای و مری با مسدود کردن راه نای مسیر را برای هدایت خوراکی‌ها به مری و سیستم گوارشی محیا می‌سازد. 

ت) کمک به انجام فعالیت سنگین: اگر بخواهیم جسمی سنگین را از زمین بلند کنیم به اصطلاح باید زور بزنیم! و حنجره با بستن تارآواها و مسدودسازی مسیر خروج هوا کمک می‌کند تا بعد از یک دم عمیق و حبس هوا در ریه‌ها که باعث افزایش فشار در قفسه سینه و دیافراگم می‌گردد کمک میکند تا ما بتوانیم در بلند کردن جسم سنگین موفق عمل کنیم.