پادکست دستگاه چهارگاه (حال و هوا)


دستگاه چهارگاه (حال و هوا)
  • تاریخ دوشنبه 2 اسفند 1400
  • شماره پادکست 58
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    چهارگاه را می توان دستگاهی حماسی، رزمی و بزمی به حساب آورد. چهارگاه مانند پیری فرزانه دارای روحی بلند و عرفانی است و احساسات عالی انسانی را در کنار سایر خصایص و محسنات انسانی مانند صبر و شکیبایی داراست. از ناکامی ها و نا امیدی ها اشک غم می ریزد و در شادی ها و خوشی ها اشک شوق و سرور؛ این دستگاه، بهترین گزینه برای ساخت قطعات و تصانیف ملی میهنی و حماسی است به طوریکه به زیبایی می تواند حالت شوق و افتخار وصف ناپذیری را در شنونده بوجود آورد , بهتر است به هنگام طلوع آفتاب به آن گوش فرا داد. 

پخش آنلاین