پادکست صدای بلند نه فریاد زدن!


صدای بلند نه فریاد زدن!
  • تاریخ سه شنبه 12 مرداد 1400
  • شماره پادکست 34
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    ما نباید مفهوم فرکانس صدا را با شدت صدا اشتباه بگیریم. هر دو اینها دو عنصر مجزا هستند که در صوتی که نتوانیم آنها را تفکیک کنیم و یا آموزش صحیح نبینیم همیشه در اوج خوانی مشمول داد و فریاد خواهیم شد. 

پخش آنلاین
برچسب ها: