پادکست ماه‌های سال و دستگاه‌ها!


ماه‌های سال و دستگاه‌ها!
 • تاریخ دوشنبه 29 فروردین 1401
 • شماره پادکست 61
 • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
 • توضیحات

  یکی از محققین معاصر فرانسوی که به موسیقی ایرانی احاطهٔ کامل دارد، معتقد است که هفت دستگاه و پنج آواز مشتق از آن، هر یک با برجی از بروج دوازده گانه به شرح زیر ارتباط دارد: به عبارتی دیگر متولدین هر یک از ماه های مزبور بیشتر به دستگاه یا آوازی که مربوط به آن ماه است علاقه داشته و حداکثر بهره روحی را از شنیدن آن آواز می برند:

  1. چهارگاه: حَمَل (فروردین)

  2. همایون: ثور (اردیبهشت)

  3. بیات اصفهان: جوزا (خرداد)

  4. دشتی: سرطان (تیر)

  5. ماهور: اسد (مرداد)

  6. ابوعطا: سنبله (شهریور)

  7. سه گاه: میزان (مهر)

  8. شور: عقرب (آبان)

  9. نوا: قوس (آذر)

  10. بیات زند(بیات ترک): جدی (دی)

  11. افشاری: دلو (بهمن)

  12. راست پنجگاه: حوت (اسفند)

پخش آنلاین