پادکست تفاوت صدای سر و فالستو


تفاوت صدای سر و فالستو
  • تاریخ دوشنبه 24 آذر 1399
  • شماره پادکست 16
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    در فرایند تولید صدای سر تارهای صوتی بسته هستند و تنها بخشی از آن با خروج هوا مرتعش می‌شود اما در صدای فالستو تارهای صوتی باز بوده و شما با ارتعاش کمتر صدایی هوادار تولید می‌کنید که غالبا این موضوع با صدای سر اشتباه گرفته می‌شود و حتی مربیان صدای میانی را اشتباها سر معرفی میکنند! 

    در قسمت های بعدی توضیحات بیشتر و کاملتری را خواهم داد. 

پخش آنلاین