پادکست بیان واضح مصوت‌ها


بیان واضح مصوت‌ها
  • تاریخ سه شنبه 18 آذر 1399
  • شماره پادکست 15
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    استفاده درست و متناسب از فک و زبان در بیان شفاف و کامل حروف صدادار بسیار حائز اهمیت است، تفاوتی میان حوزه بیان و آواز نیست و اگر ما این شش مصوت در زبان فارسی را به تفکیک و روشن بیان کنیم بدون شک در تاثیرگذاری گفتار ما و همچنان شیوایی صدای ما بسیار موثر است که باید برای آن آموزش دید.

پخش آنلاین