حس درست، معانی رو بفهم!

حس درست، معانی رو بفهم!

آنچه که نباید به عنوان یک خواننده از آن غافل باشی اینه که به مفهوم آنچه که میخونی دقت کنی و اون رو به عنوان راوی برای شنوندگانت باور پذیر کنی.