چرا مربی‌ها تمرینات رو کامل نمیگن!

چرا مربی‌ها تمرینات رو کامل نمیگن!

هر تمرینی اصولی داره! و نباید یک روش رو برای همه تجویز کرد. اینجا معلم آگاه می‌خواد.