چرا صدام تغییر میکنه؟

چرا صدام تغییر میکنه؟

چرا صدای من هر روز دستخوش تغییراتی میشه و همواره یک فرم نیست و گاهی توان بیان یا آوازم کمتر یا گاهی بیشتر میشه؟!