وظایف متقابل مربی و هنرجو

وظایف متقابل مربی و هنرجو

اگر هرکسی به کار خودش کامل عمل کنه اون کلاس یک کلاس آموزشی کارآمد و دارای نتیجه خواهد بود.