ساز همصدا تولید نکن!

ساز همصدا تولید نکن!

هر زمان از تقلید دست کشیدی به موفقیت سلام کن!