درک متقابل و سطح متعادل

درک متقابل و سطح متعادل

ما همواره باید تلاش کنیم تا ارتباط خوب و درستی میان خود به عنوان ارائه دهنده و مخاطب برقرار کنیم. گاهی اوقات انتخاب جامعه هدف امکان پذیر است و گاهی اوقات هم این مساله به ما تحمیل می شود و این شما نیستید که مخاطبین را انتخاب می کنید بنابراین باید همواره سطح را در نظر گرفت و به نسبت هدفی که موجود است تصمیم بهتری برای شیوه ارائه گرفت.