صدای میکس

صدای میکس

اصطلاح صدای میانی شما را نباید گمراه کند. بهتر است بگوییم صدای میکس که بدانیم وجه اشتراک صدای سینه و سر است.