نیازهای یک استودیو

نیازهای یک استودیو

ملزومات اولیه یک استودیو چیست؟ آیا استودیویی که سازهای مختلفی در آن چیده شده در مقابل استودیوهایی که چنین چینش سازی در آن مشاهده نمیشود حرفه ای تر هستند؟ اصلا چه نیازی به وجود این تجهیزات هست؟ تجهیزات مهم در استودیو چه باید باشد؟