بهترین راه سعادت

بهترین راه سعادت

همراه من بمان که به ناباوران عشق
ثابت کنیم شاکله‌ی عشق، شادی است
ثابت کنیم گسترش عشق در جهان
واجب‌تر از مبارزه با بی‌سوادی است