زیاده‌روی در حنجره پایین

زیاده‌روی در حنجره پایین

انجام بیش از حد تمرین حنجره پایین خودش می‌تواند به یک معظل جدید تبدیل شود. لطفا اگر میخواهید ابرویش را درست کنید چشمش را کور نکنید! هدف از تمرین ایجاد تعادل است.