از ترک دخانیات تا بهبود صدا

از ترک دخانیات تا بهبود صدا

اینکه دود برای صدا مضر است شکی نیست. اگر احساس میکنی که بعد از کشیدن سیگار صدای جذابتری داری علت آن التهاب تارهای صوتیست نه گرم شدن و خوش رنگی صدا! اما خبر بد اینکه اثرات سیگار به این راحتی از صدای شما پاک نمی شود!