آرزو و تلاش

آرزو و تلاش

حتما باید صدا داشته باشم تا خواننده یا گوینده بشم؟