بهداشت صدا

بهداشت صدا

بهداشت صدا: حفظ، نگهداری و مراقبت از صدا در مقابل تمام فرایندهایی که منجر به آسیب دیدگی حنجره یا کاهش کیفیت صدا می‌شود.