تنظیم‌کننده و تنظیم چیست؟

تنظیم‌کننده و تنظیم چیست؟

نقش تنظیم چیست و کار تنظیم کننده چیست؟
نوید نیک و احسان جعفری