تکنیک و ظرافت مهمه!

تکنیک و ظرافت مهمه!

تکنیک و ظرافت مهمتر از داد و فریاد کردن است! آنقدر روش های خوب و تسهیل گر در صداسازی وجود دارند که نیازی نیست برای اوج خواندن و یا بم خواندن تقلا کنید! لطفا تکنیک یاد بگیرید و به ظرافت ها عمل کنید. با وجود میکروفون داد و فریاد زدن نداریم! https://navidnik.com/portal