شیوه درست اجرای کلوژر

شیوه درست اجرای کلوژر

کلوژر یعنی زیپ کردن تارهای صوتی - اما چطور؟