صدات رو نلرزون!

صدات رو نلرزون!

لرزاندن صدا به خیال اینکه میخواهیم تحریر بزنیم یا همان ویبر در صدایمان ایجاد کنیم هیچ کمکی به شما نمی کند بلکه باعث آسیب به صدای شما هم می شود. بنابراین ویدیو را ببینید و این کار را انجام ندهید. عوضش روش درست را آموزش ببینید.