مدیریت بازدم

مدیریت بازدم

بازدم باید به درستی انجام بشه و عبارت ساپورت اینجا معنا پیدا خواهد کرد.