شیوه صحیح حنجره پایین

شیوه صحیح حنجره پایین

با صدای هوادار تمرین را اشتباه اجرا نکنید.