صداسازی و بدنسازی

صداسازی و بدنسازی

آیا انجام تمرینات صداسازی با بدنسازی منافات دارد؟ آیا انجام ورزش های باشگاهی با توجه به فشارهای بدنی ممکن است برای صدا مشکل ساز باشد؟