کلمات معجزه می کنند!

کلمات معجزه می کنند!

واژگان معجزه می‌کنند. واژگانی سرد که می توانند مخاطب را در اندوهی عمیق فرو ببرند و واژگانی گرم که یارای این را دارند که مخاطب را به اوج قله شادی برسانند. یکی از مهمترین فاکتورهای فن بیان اهمیت دادن به بار معنایی واژگان است.