تولید اثر: پروژه‌‌ای یا به تفکیک

تولید اثر: پروژه‌‌ای یا به تفکیک

سوال این است؛ بهتر است هر مرحله از تولید را به افراد گوناگونی بسپاریم یا همه را مانند یک پکیج به یک استودیو واگذار کنیم؟ نوید نیک و احسان جعفری