لکنت در بیان بر خلاف آواز!

لکنت در بیان بر خلاف آواز!

البته این مورد اصلی را اشاره کنم که در اصل فعالیت نیمکره های چپ و راست در این مساله دارای اهمیت است ولی داشتن خط ملودی و متن مشخص هم بی تاثیر نیست اما اگر بخواهیم از منظر علمی و دقیق آن را بررسی کنیم این فعالیت نیمکره های راست و چپ مغز است که عامل این مساله است.