استعداد یا پشتکار

استعداد یا پشتکار

با تمرین است که استاد می‌شوی! https://navidnik.com/portal نویدنیک - مربی پرورش صدا در هنرهای آوایی