بی احساس نباش!

بی احساس نباش!

بی احساس خواندن یا صحبت کردن دو مفهوم دارد. مفهومی از آن که مربوط می شود به زمانی که شما دانش کاری که انجام
می دهید را داشته باشید تا احساستان منطقی باشد نه تقلبی! اما آنچه در اینجا مد نظر ماست استفاده درست از عضلات است. https://navidnik.com/portal