ترانه و ترانه‌سرا

ترانه و ترانه‌سرا

گفتگوی نوید نیک و احسان جعفری در محور رفتار حرفه‌ای در خصوص ترانه و ترانه سرا

مجموعه سریالی 0 تا 100 تولید در استودیو - قسمت دوم

https://navidnik.com/portal