فرم بدنت موثره!

فرم بدنت موثره!

پاسچر صحیح بسیار در روند درست و اصولی آواسازی موثر است. نمونه هایی در ویدیو مثال زده شده که بتوانید فرم مناسب کمر و سر و گردن را ببینید و قوز نکنید!