دوره آموزشی چقدر طول میکشه؟

دوره آموزشی چقدر طول میکشه؟

این سوال خیلی از هنرجویان هست و قطعا هرکسی این سوال در ذهنش مطرح خواهد شد!