با فشار آواز نخوان!

با فشار آواز نخوان!

اوج خواندن یک مهارت است و فشار چیزی جز آسیب به همراه ندارد!
کنترل هوای بازدمی بسیار مهم است.
گفت و گوی مشترک نوید نیک (مربی صداسازی) و شمیم حسینی فر (صوت درمانگر)