اون وقتا که صداسازی نبود!

اون وقتا که صداسازی نبود!

سوالی پر تکرار اما جالب که همواره در ذهن هنرجویان مطرح می شود این است: در گذشته که تمرینات صداسازی نبوده! پس خوانندگان و گویندگان آن دوران چطور از صدایشان استفاده می کرده اند؟ آنان چه کسانی بودند؟