از کجا باید شروع کنیم؟

از کجا باید شروع کنیم؟

خیلی لازمه که بدونیم از کجا باید شروع کنیم تا به بیراهه نرویم.