با فشار زیاد نخون!

با فشار زیاد نخون!

با فشار و تنش حرف زدن یا آواز خواندن سبب زیبایی کلام و صدای شما نمیشه بلکه بلعکس سبب آسیب به حنجره خودتان می شوید! یعنی چی؟ ویدیو رو ببینم مثال زدیم. https://navidnik.com/portal