آسیب گریه و بغض بر صدا

آسیب گریه و بغض بر صدا

گریه کردن و بغض هر یک می توانند باعث تنش عضلانی و مشکات صوتی باشند البته که در این میان نقش بغض بسیار پر رنگتر است.