انقباض فک و زبان

انقباض فک و زبان

هر زمان فک، زبان، گلو منقبض شد بدون که داری مسیر رو اشتباه میری!