جای صدات رو بشناس!

جای صدات رو بشناس!

اگر تمرکز صدای ما در جایی اشتباه باشد مانند فردی هستیم که در جایگاهی اشتباه قرار گرفته! و بی شک نتیجه کار خراب می شود چرا که برای قرار گرفتن در آن جایگاه تعریفی ندارد و نقش مناسب را نمی داند! بنابراین اگر صدای خودتان را هم اشتباه بر روی نقاطی غلط متمرکز کنید چاره ای درگیری با فشار و شکست صوتی نخواهید داشت!