دید داشتن مهمه!

دید داشتن مهمه!

ما باید در هر کاری دید داشته باشیم یعنی دانش اون کار رو بدرستی بدونیم و بلد باشیم که بتونیم تکنیک رو بفهمیم و تاکتیک رو انتخاب کنیم! اگر به این دید نرسیم تنها اتفاقی که میفته این خواهد بود که ما طوطی وار چیزی رو اجرا میکنیم و هیچ درکی و شناختی نه از دانش اون موضوع داریم و نه میتونیم در موقعیت های گوناگون اون رو مدیریت کنیم!