داد و فریاد کردن، آواز نیست!

داد و فریاد کردن، آواز نیست!

افزایش فرکانس صداتو با شدت صدا یا همان Volume اشتباه نگیر!