فرایند گرم کردن صدا چگونه است؟

فرایند گرم کردن صدا چگونه است؟

گرم کردن صدا یعنی هماهنگی عضلات البته بر طبق اصول و متد صحیح که باید آموزش ببینید.