ایجاد احساس در صدا

ایجاد احساس در صدا

احساس بدون علم یعنی غیرواقعی بودن