پادکست شدت صدا


شدت صدا
  • تاریخ چهارشنبه 26 شهریور 1399
  • شماره پادکست 9
  • گوینده: نویدنیک - خواننده و مربی پرورش صدا
  • توضیحات

    صدای آرام هرگز به معنای پچ پچ کردن و هوادار صحبت کردن نیست، همانطور که صدای بلند هم داد و فریاد نیست. ناگفته نماند که در اجرای یک قطعه آوازی و یا در هنگام ادای سخنرانی شما نیازمند تغییرات مداوم در شدت صدای خود هستند که این خود یک تکنیک مهم در پرورش صداست و چگونگی انجام درست آن را باید فراگرفت.

    توجه: این پادکست با همکاری مجوعه خانه صدای آواهنگ ضبط شده است.

پخش آنلاین