فارسی نویسی در نامه‌نگاری‌های اداری

فارسی نویسی در نامه‌نگاری‌های اداری

باید تلاش کنیم تا در نامه نگاری های اداری نیز فارسی نویسی را جایگزین واژگانی کنیم که همواره اینطور برایمان نقش گرفته اند که گویی نوشتن آنها باعث بلاغت و فخر می شود در حالی که نوشتن فارسی حفظ زبان است. مع هذا - مع ذلک - لهذا و فی الکل الحال - الاایهال - علی البدل و...